Zwołanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki akcyjnej publicznej

Ubiegłoroczna nowelizacja kodeksu spółek handlowych spowodowała istotne zmiany w sposobie zwoływania walnych zgromadzeni akcjonariuszy w spółkach akcyjnych publicznych. Przede wszystkim treść ogłoszenia o wza stała się bardzo obszerna,
Art. 402 (2)  Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej powinno zawierać co najmniej:
1) datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad,
2) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w szczególności informacje o:
a) prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia,
b) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia,
c) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia,
d) sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika,
e) możliwości i sposobie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
f) sposobie wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
g) sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
3) dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 4061,
4) informację, że prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu,
5) wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się online casino podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej Digital Arts best-data-recovery.com Recovery ProgramDriveSavers has recovered more music, video and more through our Digital arts data recovery program. spółki, dotyczące online casino spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia,
6) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące walnego zgromadzenia.
W praktyce sprowadzi się to do przepisania kilkunastu artykułów z k.s.h., co dla mnie, prawnika wydaje się śmieszne, a dla akcjonariusza nieprawnika może być tak czy inaczej niezrozumiałe.

Kolejnym problemem staje się tzw. record day czyli dzień rejestracji uczestnictwa w wza. Przypada on na 16 dni przed datą walnego zgromadzenia. Osoba będąca akcjonariuszem w tym dniu ma prawo uczestniczenia w zgromadzeniu. Pytanie czy akcjonariusz zachowuje to prawo jeżeli pomiędzy dniem rejestracji a dniem odbycia wza sprzeda akcje, co na ryku regulowanym odbywa się płynnie i bardzo szybko. Czytając przepis należałoby dojść do wniosku, że będzie miała takie prawo ale czy na pewno……

4022
This entry was posted in Prawo and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>