ZwoAi??anie walnego zgromadzenia akcjonariuszy spA?Ai??ki akcyjnej publicznej

UbiegAi??oroczna nowelizacja kodeksu spA?Ai??ek handlowych spowodowaAi??a istotne zmiany w sposobie zwoAi??ywania walnych zgromadzeni akcjonariuszy w spA?Ai??kach akcyjnych publicznych. Przede wszystkim treAi??Ai?? ogAi??oszenia o wza staAi??a siAi?? bardzo obszerna,
Art.Ai??402 (2)Ai?? OgAi??oszenie o walnym zgromadzeniu spA?Ai??ki publicznej powinno zawieraAi?? co najmniej:
1) datAi??, godzinAi?? i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegA?Ai??owy porzAi??dek obrad,
2) precyzyjny opis procedur dotyczAi??cych uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa gAi??osu, w szczegA?lnoAi??ci informacje o:
a) prawie akcjonariusza do A?Ai??dania umieszczenia okreAi??lonych spraw w porzAi??dku obrad walnego zgromadzenia,
b) prawie akcjonariusza do zgAi??aszania projektA?w uchwaAi?? dotyczAi??cych spraw wprowadzonych do porzAi??dku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, ktA?re majAi?? zostaAi?? wprowadzone do porzAi??dku obrad przed terminem walnego zgromadzenia,
c) prawie akcjonariusza do zgAi??aszania projektA?w uchwaAi?? dotyczAi??cych spraw wprowadzonych do porzAi??dku obrad podczas walnego zgromadzenia,
d) sposobie wykonywania prawa gAi??osu przez peAi??nomocnika, w tym w szczegA?lnoAi??ci o formularzach stosowanych podczas gAi??osowania przez peAi??nomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spA?Ai??ki przy wykorzystaniu Ai??rodkA?w komunikacji elektronicznej o ustanowieniu peAi??nomocnika,
e) moA?liwoAi??ci i sposobie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu Ai??rodkA?w komunikacji elektronicznej,
f) sposobie wypowiadania siAi?? w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu Ai??rodkA?w komunikacji elektronicznej,
g) sposobie wykonywania prawa gAi??osu drogAi?? korespondencyjnAi?? lub przy wykorzystaniu Ai??rodkA?w komunikacji elektronicznej,
3) dzieAi?? rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o ktA?rym mowa w art. 4061,
4) informacjAi??, A?e prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu majAi?? tylko osoby bAi??dAi??ce akcjonariuszami spA?Ai??ki w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu,
5) wskazanie, gdzie i w jaki sposA?b osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu moA?e uzyskaAi?? peAi??ny tekst dokumentacji, ktA?ra ma byAi?? przedstawiona walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwaAi?? lub, jeA?eli nie przewiduje siAi?? online casino podejmowania uchwaAi??, uwagi zarzAi??du lub rady nadzorczej Digital Arts best-data-recovery.com Recovery ProgramDriveSavers has recovered more music, video and more through our Digital arts data recovery program. spA?Ai??ki, dotyczAi??ce online casino spraw wprowadzonych do porzAi??dku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, ktA?re majAi?? zostaAi?? wprowadzone do porzAi??dku obrad przed terminem walnego zgromadzenia,
6) wskazanie adresu strony internetowej, na ktA?rej bAi??dAi?? udostAi??pnione informacje dotyczAi??ce walnego zgromadzenia.
W praktyce sprowadzi siAi?? to do przepisania kilkunastu artykuAi??A?w z k.s.h., co dla mnie, prawnika wydaje siAi?? Ai??mieszne, a dla akcjonariusza nieprawnika moA?e byAi?? tak czy inaczej niezrozumiaAi??e.

Kolejnym problemem staje siAi?? tzw. record day czyli dzieAi?? rejestracji uczestnictwa w wza. Przypada on na 16 dni przed datAi?? walnego zgromadzenia. Osoba bAi??dAi??ca akcjonariuszem w tym dniu ma prawo uczestniczenia w zgromadzeniu. Pytanie czy akcjonariusz zachowuje to prawo jeA?eli pomiAi??dzy dniem rejestracji a dniem odbycia wza sprzeda akcje, co na ryku regulowanym odbywa siAi?? pAi??ynnie i bardzo szybko. CzytajAi??c przepis naleA?aAi??oby dojAi??Ai?? do wniosku, A?e bAi??dzie miaAi??a takie prawo ale czy na pewno……

4022

This entry was posted in Prawo and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>