WypAi??ata zawieszonej emerytury

Wyrok TrybunaAi??u otworzyAi?? drogAi?? 30 tysiAi??com emerytA?w do A?Ai??dania wypAi??aty zawieszonej emerytury. SAi??dy wydajAi?? pierwsze korzystne dla odwoAi??ujAi??cych siAi?? orzeczenia.

W dniu 13 listopada 2012 r. TrybunaAi?? Konstytucyjny (sygn. akt: K 2/2012) orzekAi?? o niekonstytucyjnoAi??ci art. 28 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektA?rych innych ustaw, w zwiAi??zku z art. 103a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu UbezpieczeAi?? SpoAi??ecznych w zakresie, w jakim przepis ten znajduje zastosowanie do osA?b, ktA?re nabyAi??y prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011 r., bez koniecznoAi??ci rozwiAi??zania istniejAi??cego stosunku pracy. Zdaniem TrybunaAi??u przepis ten naruszaAi?? zasadAi?? ochrony zaufania obywatela do paAi??stwa i stanowionego przez nie prawa, wynikajAi??cAi?? z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.


W uzasadnieniu wskazanego wyroku TrybunaAi?? wskazaAi??, A?e ubezpieczeni, ktA?rzy nabyli prawo do Ai??wiadczenia emerytalnego i jego realizacji pomiAi??dzy dniem 8 stycznia 2009 r. i dniem 31 grudnia 2010 r., nie podlegajAi?? rygorom wynikajAi??cym z art.103a ustawy o emeryturach i rentach. Oznacza to, A?e w stosunku do osA?b, ktA?rym prawo do emerytury przyznano przed 1 stycznia 2011 r., i ktA?re rA?wnoczeAi??nie kontynuowaAi??y zatrudnienie, nawiAi??zane z pracodawcAi?? przed przyznaniem tego prawa, brak podstaw do zawieszenia wypAi??at emerytury.
RozwiAi??zanie przyjAi??te przez ustawodawcAi?? w art. 28 ustawy zmieniajAi??cej z dnia 16 grudnia 2010 r. spowodowaAi??o, A?e osoby, ktA?re skutecznie nabyAi??y i zrealizowaAi??y prawo do emerytury we wskazanym wyA?ej okresie musiaAi??y, na podstawie art. 28 ustawy zmieniajAi??cej z 16 grudnia 2010 r. w zwiAi??zku z art. 103a ustawy o emeryturach i rentach, poddaAi?? siAi?? nowej, mniej korzystnej dla nich treAi??ci ryzyka emerytalnego (tj. zdarzenia prawnie uzasadniajAi??cego realizacjAi?? prawa do emerytury), czyli speAi??niAi?? takA?e warunek rozwiAi??zania stosunku pracy. Zdaniem TrybunaAi??u jeA?eli ubezpieczony juA? raz te warunki skutecznie speAi??niAi?? (osiAi??gnAi??Ai?? wiek emerytalny i odpowiedni staA? pracy) to niedopuszczalne jest ai??i?? z punktu widzenia zasady ochrony zaufania do paAi??stwa i stanowionego przez nie prawa ai??i?? nakazanie mu zastosowania siAi?? do nowej treAi??ci ryzyka, czyli nakazanie mu ponownego zrealizowania juA? raz skutecznie zrealizowanego prawa do emerytury.

Wyrok TrybunaAi??u Konstytucyjnego zostaAi?? ogAi??oszony w Dzienniku Ustaw w dniu 22 listopada 2012 r.

Mimo korzystnego rozstrzygniAi??cia TrybunaAi??u, Organ Rentowy co do zasady odmawia uchylenia decyzji zawieszajAi??cych prawo do emerytury za okres od dnia 1 paA?dziernika 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r. Zdaniem Organu orzeczenie o niekonstytucyjnoAi??ci przepisu, na podstawie, ktA?rego zawieszono prawo do wypAi??aty emerytury zAi??dniem 1 paA?dziernika 2011 r., uprawnia jedynie do podjAi??cia zaniechanych wypAi??at po dniu 22 listopada 2012 r., tj. po dniu ogAi??oszenia wyroku TrybunaAi??u Konstytucyjnego,Ai??z ktA?rAi?? to chwilAi?? wszedAi?? on w A?ycie. WedAi??ug Organu orzeczenie TrybunaAi??u Konstytucyjnego, w ktA?rego uzasadnieniu brak wskazania, co do moA?liwoAi??ci jego retroaktywnego stosowania, ma charakter prospektywny, tj. moA?e wywoAi??ywaAi?? skutki prawne wyAi??Ai??cznie na przyszAi??oAi??Ai??.

Z powyA?szym stanowiskiem Organu Rentownego nie moA?na siAi?? jednak zgodziAi??. Stwierdzenie niekonstytucyjnoAi??ci dotyczy sytuacji normatywnej, ktA?ra istnieje przed wydaniem wyroku TrybunaAi??u Konstytucyjnego -- sprzecznoAi??Ai?? pomiAi??dzy normami w ukAi??adzie hierarchicznym jest kategoriAi?? obiektywnAi?? i niezaleA?nAi?? od tego, czy zostaAi??a juA? stwierdzona, czy teA? jeszcze to nie nastAi??piAi??o. W wyroku z dnia 13 listopada 2012 r. TrybunaAi?? Konstytucyjny orzekAi?? o niezgodnoAi??ci kontrolowanego przepisu ustawy zmieniajAi??cej z dnia 16 grudnia 2010 r. w zakresie, w jakim przepis ten znalazAi?? zastosowanie dla wszystkich osA?b, ktA?re nabyAi??y prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011 r. Z tej przyczyny Organ Rentowy rozpoznajAi??c wniosek o wypAi??atAi?? zalegAi??ych Ai??wiadczeAi?? emerytalnych winien dokonaAi?? rekonstrukcji stanu prawnego, odwoAi??ujAi??c siAi?? do takiego stanu jaki obowiAi??zywaAi?? przed 1 stycznia 2011 r., tj. zanim do ustawy o emeryturach i rentach wprowadzono art. 103a. Za wiAi??A?Ai??ce naleA?y uznaAi?? stwierdzenie, A?e kontrolowany przepis pozostaje w sprzecznoAi??ci z aktem prawnym wyA?szego rzAi??du. Przepis ten nie powinien byAi?? zatem uwzglAi??dniany przy rozpatrywaniu konkretnych spraw, co tyczy siAi?? takA?e roszczeAi??, ktA?re powstaAi??y w okresie poprzedzajAi??cym ogAi??oszenie wyroku TrybunaAi??u Konstytucyjnego (analogiczne stanowisko zajAi??Ai?? SAi??d Apelacyjny w Rzeszowie w wyroku z 27 lutego 2013 r., sygn. akt III AUa 1185/12, wskazujAi??c wprost, A?e omawiany wyrok TrybunaAi??u Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2012 r. uzasadnia wypAi??acenie zawieszonych emerytur, takA?e za okres przed dniem 22 listopada 2012 r.).

Z uwagi na odmowne rozstrzygniAi??cia Organu Rentownego, w zakresie uchylania decyzji zawieszajAi??cych prawo do emerytury, przypadajAi??ce na okres od dnia 1 paA?dziernika do dnia 21 listopada 2012 r., moA?liwoAi??ci zamiany tej decyzji i uzyskania korzystnego rozstrzygniAi??cia, naleA?y dochodziAi?? na drodze sAi??dowej. Ubezpieczonemu od odmownej decyzji organ rentownego przysAi??uguje w terminie miesiAi??ca od jej dorAi??czenia prawo wniesienia odwoAi??ania do SAi??du OkrAi??gowego, wAi??aAi??ciwego w sprawach zakresu ubezpieczeAi?? spoAi??ecznych.

www.tkiw.pl

This entry was posted in Prawo and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to WypAi??ata zawieszonej emerytury

  1. avatar Gorzata89 says:

    Ten blog to kopalnia wiedzy. Chętnie dodam go do listy moich ulubionych prawnych blogów: ciekawe-blogi-prawne.blogspot.com/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>