Pozew zbiorowy – ustawa o dochodzeniu roszczeAi?? w postAi??powaniu grupowym

19 lipca 2010 roku weszAi??a w A?ycie ustawa o dochodzeniu roszczeAi?? w postAi??powaniu grupowym potocznie zwana ustawAi?? o pozwach zbiorowych.

Pozew zbiorowy moA?e wnieAi??Ai?? grupa liczAi??ca co najmniej 10 osA?b. Ich roszczenia muszAi?? byAi?? jednego rodzaju i byAi?? oparte na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej. W przypadku roszczeAi?? pieniAi??A?nych dodatkowym warunkiem jest ujednolicenie wysokoAi??ci roszczenia kaA?dego czAi??onka grupy przy uwzglAi??dnieniu wspA?lnych okolicznoAi??ci sprawy. Ustawodawca nieco uAi??atwiAi?? tAi?? kwestiAi?? dajAi??c moA?liwoAi??Ai?? tworzenia podgrup co najmniej 2 osobowych.

CzAi??onkowie grupy powinni zAi??oA?yAi?? oAi??wiadczenia o przystAi??pieniu do niej i o wraA?eniu zgody co do osoby reprezentanta grupy. Pozew wniesie wAi??aAi??nie reprezentant grupy dziaAi??ajAi??cy w imieniu wAi??asnym i na rzecz wszystkich czAi??onkA?w grupy. To jest jedna z podstawowych rA?A?nic w stosunku do postAi??powaAi??, w ktA?rych po stronie powodowej wystAi??puje wiele osA?b (wspA?Ai??uczestnictwo formalne lub materialne -- ta sama lub taka sama podstawa faktyczna i prawna). Tutaj powodem jest „tylko” reprezentant grupy -- jest jeden powA?d.

PostAi??powanie grupowe objAi??te jest przymusem adwokacko radcowskim a sama umowa zwarta pomiAi??dzy online slots reprezentantem grupy a peAi??nomocnikiem (adwokatem bAi??dA? radcAi?? prawnym) musi byAi?? zaAi??Ai??czona do pozwu. W umowie naleA?y wskazaAi?? sposA?b obliczania wynagrodzenia (moA?e to byAi?? rA?wnieA? success fee w wysokoAi??ci max 20% zasAi??dzonej kwoty).

Samo postAi??powanie skAi??ada siAi?? z dwA?ch etapA?w. Pierwszy, ktA?ry moA?na nazwaAi?? przedsAi??dem lub postAi??powaniem wstAi??pnym dotyczy rozstrzygniAi??cia o dopuszczalnoAi??ci rozpoznania sprawy w postAi??powaniu grupowym. SAi??d best online casino wydaje w tym przedmiocie zaskarA?alne postanowienie po przeprowadzeniu rozprawy. Po jego uprawomocnieniu siAi??, przy zaAi??oA?eniu, A?e sprawa zostaje przyjAi??ta sAi??d zarzAi??dzi ogAi??oszenie o wszczAi??ciu postAi??powania grupowego.Ai?? JeA?eli sAi??d uzna, A?e w danej sprawie postAi??powanie grupowe jest niedopuszczalne pozew odrzuci. NajwaA?niejszAi?? informacjAi?? z punktu widzenia osA?b zainteresowanych sprawAi??, zamieszczanAi?? w ogAi??oszeniu jest informacja o moA?liwoAi??ci przystAi??pienia do grupy kolejnych osA?b w terminie nie krA?tszym niA? 1 i nie dAi??uA?szym niA? 3 miesiAi??ce od daty ogAi??oszenia. NastAi??pnie sAi??d wyda postanowienie co do skAi??adu grupy. Po uprawomocnieniu siAi?? tego postanowienia rozpocznie siAi?? wAi??aAi??ciwy proces.

Co ciekawe mimo, A?e powodem jest „tylko” reprezentant grupy to czAi??onkA?w grupy sAi??d bAi??dzie przesAi??uchiwaAi?? w charakterze strony a nie w charakterze Ai??wiadkA?w. Kolejnym odstAi??pstwem od procedury zwiAi??zanym z osobAi?? powoda jest obowiAi??zek wymienienia w wyroku wszystkich czAi??onkA?w grupy.

Poza wymienionymi wyA?ej odmiennoAi??ciami postAi??powanie toczy siAi?? wedAi??ug zasad uregulowanych w kodeksie postAi??powania cywilnego. Jednak na uwagAi?? zasAi??uguje wyAi??Ai??czenie zastosowania art 207 Ai?? 3 k.p.c. tj. moA?liwoAi??ci zobowiAi??zania przez przewodniczAi??cego do zAi??oA?enia przez peAi??nomocnika wszystkich twierdzeAi??, zarzutA?w i dowodA?w pod rygorem utraty prawa powoAi??ywania ich w toku dalszego postAi??powania. Z jednej strony uAi??atwi to powodowi prowadzenie sprawy, z drugiej moA?e doprowadziAi?? do znacznego wydAi??uA?enia czasu jej trwania.

OpAi??ata stosunkowa w tego typu sprawach wynosi nie 5% a 2% wartoAi??ci przedmiotu sporu.

Tekst ustawy o dochodzeniu roszczeAi?? w postepowaniu grupowym.

This entry was posted in Prawo and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>