Zwołanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki akcyjnej publicznej

Ubiegłoroczna nowelizacja kodeksu spółek handlowych spowodowała istotne zmiany w sposobie zwoływania walnych zgromadzeni akcjonariuszy w spółkach akcyjnych publicznych. Przede wszystkim treść ogłoszenia o wza stała się bardzo obszerna,
Art. 402 (2)  Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej powinno zawierać co najmniej: Continue reading

Posted in Prawo | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Zamiar bezpośredni i ewentualny jak kwiat paproci

Z małą modyfikacją można by powiedzieć: wszyscy wiedzą, że kwiat paproci istnieje ale nikt go nie widział. To zupełnie tak jak z ustaleniem czy zaistniały znamiona podmiotowe typu czynu -- wszyscy wiedzą, że jest to konieczne, a nikt nie widział, żeby oskarżyciel czy sąd to robili. Sąd Najwyższy już w wyroku z 13 sierpnia 1974 r., IV KR 177/74 podał wskazówki jakimi, należy się kierować ustalając postać zamiaru podając, że rekonstrukcja procesu motywacyjnego zachodzącego  w psychice konkretnego  sprawcy  określonego czynu musi z natury rzeczy opierać się przede wszystkim na Continue reading

Posted in Prawo | Tagged , , , , , | Leave a comment

Przesłanki zastosowania tymczasowego aresztowania w ocenie pewnego S.A.

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w K. z dnia 19 października 2007 r. (II AKz 471/2007), LexPolonica nr 1874377, K… Zeszyty Sądowe 2007/10 poz. 56: casinoodoll.info Nietrafny jest zarzut, że aresztowanie jest niecelowe, bo oskarżony nie podjął Trucker Question Regarding Drug nbso TestingFrom Billy, Tyler, TX Do the Diet tea at Martha’s Vineyard Holistic Retreat Please e-mail us with the dates you might have in mind, include your phone number and someone will get back to you with availability. failed a pre-employment drug drivers ed online 2 days before Thanksgiving . żadnego działania zakłócającego tok postępowania. Skoro od początku śledztwa oskarżony jest aresztowany, to takie jego działania zostały wykluczone zgodnie z celem stosowania aresztu.

Posted in Prawo | Tagged , , | Leave a comment

Wyłączenie wspólnika w spółce cywilnej? by Stanisław F.

Spółka cywilna. Zgodnie z jednym z postanowień umownych umowy spółki w razie gdyby wspólnik działał na szkodę spółki, bądź w rażący sposób nie wywiązywał się z obowiązków umownych pozostali wspólnicy uprawnieni są wypowiedzieć udział tegoż wspólnika w trybie natychmiastowym.

Pozostaje pytanie czy na gruncie obowiązującego kc możliwe jest wytoczenie powództwa o wyłączenie wspólnika? Continue reading

Posted in Prawo | Tagged , , , , | Leave a comment

Uwłaszczenie po 40 latach? Gdzie sens, gdzie logika?

Rozprawa. Słuchanie świadków na okoliczność tego co się działo w 1970 i 1971 roku. Oczywiście pamiętają wszystko. Sic! Wszytko co im zostało „przypomniane”? Sprawa dotyczy naturalnie tzw. uwłaszczenia na mocy ustawy o nabywaniu gospodarstw rolnych…., która weszła w życie 4 listopada 1971 roku. To coś w rodzaju zasiedzenia (tyle, że kosztuje 40 a nie 2000 zł). Przyszło mi do głowy, że to jest jakaś paranoja, żeby w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej wydawać postanowienie, które jest oparte de facto casino online na zeznaniach świadków, złożonych, bez mała, roulette w 40 lat od wydarzeń, o których oni opowiadają. Continue reading

Posted in Prawo | Tagged , , , , | Leave a comment