ZwoAi??anie walnego zgromadzenia akcjonariuszy spA?Ai??ki akcyjnej publicznej

UbiegAi??oroczna nowelizacja kodeksu spA?Ai??ek handlowych spowodowaAi??a istotne zmiany w sposobie zwoAi??ywania walnych zgromadzeni akcjonariuszy w spA?Ai??kach akcyjnych publicznych. Przede wszystkim treAi??Ai?? ogAi??oszenia o wza staAi??a siAi?? bardzo obszerna,
Art.Ai??402 (2)Ai?? OgAi??oszenie o walnym zgromadzeniu spA?Ai??ki publicznej powinno zawieraAi?? co najmniej: Continue reading

Posted in Prawo | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Zamiar bezpoAi??redni i ewentualny jak kwiat paproci

Z maAi??Ai?? modyfikacjAi?? moA?na by powiedzieAi??: wszyscy wiedzAi??, A?e kwiat paproci istnieje ale nikt go nie widziaAi??. To zupeAi??nie tak jak z ustaleniem czy zaistniaAi??y znamiona podmiotowe typu czynu -- wszyscy wiedzAi??, A?e jest to konieczne, a nikt nie widziaAi??, A?eby oskarA?yciel czy sAi??d to robili. SAi??d NajwyA?szy juA? w wyroku z 13 sierpnia 1974 r., IV KR 177/74 podaAi?? wskazA?wki jakimi, naleA?y siAi?? kierowaAi?? ustalajAi??c postaAi?? zamiaru podajAi??c, A?e rekonstrukcja procesu motywacyjnego zachodzAi??cegoAi?? w psychice konkretnegoAi?? sprawcyAi?? okreAi??lonego czynu musi z natury rzeczy opieraAi?? siAi?? przede wszystkim na Continue reading

Posted in Prawo | Tagged , , , , , | Leave a comment

PrzesAi??anki zastosowania tymczasowego aresztowania w ocenie pewnego S.A.

Postanowienie SAi??du Apelacyjnego w K. z dnia 19 paA?dziernika 2007 r. (II AKz 471/2007), LexPolonica nr 1874377, K… Zeszyty SAi??dowe 2007/10 poz. 56: casinoodoll.info Nietrafny jest zarzut, A?e aresztowanie jest niecelowe, bo oskarA?ony nie podjAi??Ai?? Trucker Question Regarding Drug nbso TestingFrom Billy, Tyler, TX Do the Diet tea at Martha’s Vineyard Holistic Retreat Please e-mail us with the dates you might have in mind, include your phone number and someone will get back to you with availability. failed a pre-employment drug drivers ed online 2 days before Thanksgiving . A?adnego dziaAi??ania zakAi??A?cajAi??cego tok postAi??powania. Skoro od poczAi??tku Ai??ledztwa oskarA?ony jest aresztowany, to takie jego dziaAi??ania zostaAi??y wykluczone zgodnie z celem stosowania aresztu.

Posted in Prawo | Tagged , , | Leave a comment

WyAi??Ai??czenie wspA?lnika w spA?Ai??ce cywilnej? by StanisAi??aw F.

SpA?Ai??ka cywilna. Zgodnie z jednym z postanowieAi?? umownych umowy spA?Ai??ki w razie gdyby wspA?lnik dziaAi??aAi?? na szkodAi?? spA?Ai??ki, bAi??dA? w raA?Ai??cy sposA?b nie wywiAi??zywaAi?? siAi?? z obowiAi??zkA?w umownych pozostali wspA?lnicy uprawnieni sAi?? wypowiedzieAi?? udziaAi?? tegoA? wspA?lnika w trybie natychmiastowym.

Pozostaje pytanie czy na gruncie obowiAi??zujAi??cego kc moA?liwe jest wytoczenie powA?dztwa o wyAi??Ai??czenie wspA?lnika? Continue reading

Posted in Prawo | Tagged , , , , | Leave a comment

UwAi??aszczenie po 40 latach? Gdzie sens, gdzie logika?

Rozprawa. SAi??uchanie Ai??wiadkA?w na okolicznoAi??Ai?? tego co siAi?? dziaAi??o w 1970 i 1971 roku. OczywiAi??cie pamiAi??tajAi?? wszystko. Sic! Wszytko co im zostaAi??o „przypomniane”? Sprawa dotyczy naturalnie tzw. uwAi??aszczenia na mocy ustawy o nabywaniu gospodarstw rolnych…., ktA?ra weszAi??a w A?ycie 4 listopada 1971 roku. To coAi?? w rodzaju zasiedzenia (tyle, A?e kosztuje 40 a nie 2000 zAi??). PrzyszAi??o mi do gAi??owy, A?e to jest jakaAi?? paranoja, A?eby w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej wydawaAi?? postanowienie, ktA?re jest oparte de facto casino online na zeznaniach Ai??wiadkA?w, zAi??oA?onych, bez maAi??a, roulette w 40 lat od wydarzeAi??, o ktA?rych oni opowiadajAi??. Continue reading

Posted in Prawo | Tagged , , , , | Leave a comment