W walce z bankiem czy firmą windykacyjną nie jesteś nie straconej pozycji

Pozwy kierowane do tzw. e-sądu w Lublinie przez banki, fundusze sekurytyzacyjne czy firmy windykacyjne, nierzadko są wadliwie skonstruowane. Dzięki temu pozwany (np. klient banku, pożyczkobiorca, kredytobiorca itp.) nie stoi na przegranej pozycji. Z bankiem też można wygrać w sądzie. Trzeba tylko walczyć o swoje prawa, korzystając z legalnych środków, które zapewnia prawo.

Posted in Prawo | Tagged , , , , | Leave a comment

Wypłata zawieszonej emerytury

Wyrok Trybunału otworzył drogę 30 tysiącom emerytów do żądania wypłaty zawieszonej emerytury. Sądy wydają pierwsze korzystne dla odwołujących się orzeczenia.

W dniu 13 listopada 2012 r. Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt: K 2/2012) orzekł o niekonstytucyjności art. 28 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, w związku z art. 103a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie, w jakim przepis ten znajduje zastosowanie do osób, które nabyły prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011 r., bez konieczności rozwiązania istniejącego stosunku pracy. Zdaniem Trybunału przepis ten naruszał zasadę ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa, wynikającą z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Continue reading

Posted in Prawo | Tagged , , , , | 1 Comment

ochrona danych osobowych a spamming

Ustawa o ochronie danych osobowych nakazuje aby bezpośrednio po utrwaleniu danych osobowych, uzyskanych nie od osoby, której dotyczą poinformować ją o szeregu uprawnień. Dopiero w następnym kroku można wysłać prośbę o wyrażenie zgody na wysłanie oferty drogą e-mailową. Wysłanie oferty drogą e-mailową bez zgody odbiorcy stanowi wykroczenie, choć pojawiają się opinie, że przy pewnych szczególnych okolicznościach będzie to już przestępstwo, penalizowane bezpośrednio w kodeksie karnym.

Posted in Prawo | Tagged , , | Leave a comment

Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę prawa handlowego

Do 1 lipca 2011 roku kodeks spółek handlowych przewidywał możliwość przekształcenia spółki prawa handlowego w inną spółkę prawa handlowego (jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna). Dopuszczalne było również przekształcenie spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego, na zasadach dotyczących przekształcenia spółki jawnej w inną spółkę.

Ustawa z 25 lutego 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców zmienia ten stan rzeczy poprzez umożliwienie przekształcenia tzw. jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę kapitałową. Tak jak w przypadku przekształcania spółek tak od 1 lipca 2011 roku przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową skutkuje z mocy prawa wejściem spółki przekształconej w prawa i obowiązki przedsiębiorcy (przekształcanego). Jest to duże ułatwienie little baby is having a hissy fit because Selena was with the grown ups. ponieważ takich skutków nie powodowało dotychczas wniesienie aportem do nowo tworzonej spółki wkładu w postaci przedsiębiorstwa.

Przekształcenie wymaga sporządzenia w formie aktu notarialnego planu przekształcenia oraz zbadanie tego planu przez biegłego wybranego przez sąd rejestrowy. Poza tym do przekształcenia mają zastosowanie odpowiednie przepisy dotyczące powstania spółki z o.o. lub spółki akcyjnej.

Wskazana ustawa wprowadza również korzystne zmiany w postaci obniżenia opłat sądowych za rejestrację spółki (z 1000 zł do 500 zł) oraz za wpis zmiany danych w rejestrze przedsiębiorców (z 400 zł do 250 zł).

Posted in Prawo | Tagged , , | Leave a comment

Pozew zbiorowy – ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

19 lipca 2010 roku weszła w życie ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym potocznie zwana ustawą o pozwach zbiorowych.

Pozew zbiorowy może wnieść grupa licząca co najmniej 10 osób. Ich roszczenia muszą być jednego rodzaju i być oparte na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej. W przypadku roszczeń pieniężnych dodatkowym warunkiem jest ujednolicenie wysokości roszczenia każdego członka grupy przy uwzględnieniu wspólnych okoliczności sprawy. Ustawodawca nieco ułatwił tę kwestię dając możliwość tworzenia podgrup co najmniej 2 osobowych. Continue reading

Posted in Prawo | Tagged , , , , , | Leave a comment