W walce z bankiem czy firmAi?? windykacyjnAi?? nie jesteAi?? nie straconej pozycji

Pozwy kierowane do tzw. e-sAi??du w Lublinie przez banki, fundusze sekurytyzacyjne czy firmy windykacyjne, nierzadko sAi?? wadliwie skonstruowane. DziAi??ki temu pozwany (np. klient banku, poA?yczkobiorca, kredytobiorca itp.) nie stoi na przegranej pozycji. Z bankiem teA? moA?na wygraAi?? w sAi??dzie. Trzeba tylko walczyAi?? o swoje prawa, korzystajAi??c z legalnych Ai??rodkA?w, ktA?re zapewnia prawo.

Posted in Prawo | Tagged , , , , | Leave a comment

WypAi??ata zawieszonej emerytury

Wyrok TrybunaAi??u otworzyAi?? drogAi?? 30 tysiAi??com emerytA?w do A?Ai??dania wypAi??aty zawieszonej emerytury. SAi??dy wydajAi?? pierwsze korzystne dla odwoAi??ujAi??cych siAi?? orzeczenia.

W dniu 13 listopada 2012 r. TrybunaAi?? Konstytucyjny (sygn. akt: K 2/2012) orzekAi?? o niekonstytucyjnoAi??ci art. 28 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektA?rych innych ustaw, w zwiAi??zku z art. 103a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu UbezpieczeAi?? SpoAi??ecznych w zakresie, w jakim przepis ten znajduje zastosowanie do osA?b, ktA?re nabyAi??y prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011 r., bez koniecznoAi??ci rozwiAi??zania istniejAi??cego stosunku pracy. Zdaniem TrybunaAi??u przepis ten naruszaAi?? zasadAi?? ochrony zaufania obywatela do paAi??stwa i stanowionego przez nie prawa, wynikajAi??cAi?? z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Continue reading

Posted in Prawo | Tagged , , , , | 1 Comment

ochrona danych osobowych a spamming

Ustawa o ochronie danych osobowych nakazuje aby bezpoAi??rednio po utrwaleniu danych osobowych, uzyskanych nie od osoby, ktA?rej dotyczAi?? poinformowaAi?? jAi?? o szeregu uprawnieAi??. Dopiero w nastAi??pnym kroku moA?naAi??wysAi??aAi?? proAi??bAi?? o wyraA?enie zgody na wysAi??anie oferty drogAi?? e-mailowAi??. WysAi??anie ofertyAi??drogAi?? e-mailowAi?? bez zgody odbiorcy stanowi wykroczenie, choAi?? pojawiajAi?? siAi?? opinie, A?e przy pewnych szczegA?lnych okolicznoAi??ciach bAi??dzie to juA? przestAi??pstwo, penalizowane bezpoAi??rednio w kodeksie karnym.

Posted in Prawo | Tagged , , | Leave a comment

PrzeksztaAi??cenie przedsiAi??biorcy w spA?Ai??kAi?? prawa handlowego

Do 1 lipca 2011 roku kodeks spA?Ai??ek handlowych przewidywaAi?? moA?liwoAi??Ai?? przeksztaAi??cenia spA?Ai??ki prawa handlowego w innAi?? spA?Ai??kAi?? prawa handlowego (jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z ograniczonAi?? odpowiedzialnoAi??ciAi?? i akcyjna). Dopuszczalne byAi??o rA?wnieA? przeksztaAi??cenie spA?Ai??ki cywilnej w spA?Ai??kAi?? prawa handlowego, na zasadach dotyczAi??cych przeksztaAi??cenia spA?Ai??ki jawnej w innAi?? spA?Ai??kAi??.

Ustawa z 25 lutego 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiAi??biorcA?w zmienia ten stan rzeczy poprzez umoA?liwienie przeksztaAi??ceniaAi??tzw. jednoosobowej dziaAi??alnoAi??ci gospodarczej w jednoosobowAi?? spA?Ai??kAi?? kapitaAi??owAi??. Tak jak w przypadku przeksztaAi??cania spA?Ai??ek tak od 1 lipca 2011 roku przeksztaAi??cenie przedsiAi??biorcy w spA?Ai??kAi?? kapitaAi??owAi?? skutkuje z mocy prawa wejAi??ciem spA?Ai??ki przeksztaAi??conej w prawa i obowiAi??zki przedsiAi??biorcy (przeksztaAi??canego). Jest to duA?e uAi??atwienie little babyAi??is having a hissy fit because Selena was with the grown ups. poniewaA? takich skutkA?w nie powodowaAi??o dotychczas wniesienie aportem do nowo tworzonej spA?Ai??ki wkAi??adu w postaci przedsiAi??biorstwa.

PrzeksztaAi??cenie wymaga sporzAi??dzenia w formie aktu notarialnego planu przeksztaAi??cenia oraz zbadanie tego planu przez biegAi??ego wybranego przez sAi??d rejestrowy. Poza tym do przeksztaAi??cenia majAi?? zastosowanie odpowiednie przepisy dotyczAi??ce powstania spA?Ai??ki z o.o. lub spA?Ai??ki akcyjnej.

Wskazana ustawa wprowadza rA?wnieA? korzystne zmiany w postaci obniA?enia opAi??at sAi??dowych za rejestracjAi?? spA?Ai??ki (z 1000 zAi?? do 500 zAi??) oraz za wpis zmiany danych w rejestrze przedsiAi??biorcA?w (z 400 zAi?? do 250 zAi??).

Posted in Prawo | Tagged , , | Leave a comment

Pozew zbiorowy – ustawa o dochodzeniu roszczeAi?? w postAi??powaniu grupowym

19 lipca 2010 roku weszAi??a w A?ycie ustawa o dochodzeniu roszczeAi?? w postAi??powaniu grupowym potocznie zwana ustawAi?? o pozwach zbiorowych.

Pozew zbiorowy moA?e wnieAi??Ai?? grupa liczAi??ca co najmniej 10 osA?b. Ich roszczenia muszAi?? byAi?? jednego rodzaju i byAi?? oparte na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej. W przypadku roszczeAi?? pieniAi??A?nych dodatkowym warunkiem jest ujednolicenie wysokoAi??ci roszczenia kaA?dego czAi??onka grupy przy uwzglAi??dnieniu wspA?lnych okolicznoAi??ci sprawy. Ustawodawca nieco uAi??atwiAi?? tAi?? kwestiAi?? dajAi??c moA?liwoAi??Ai?? tworzenia podgrup co najmniej 2 osobowych. Continue reading

Posted in Prawo | Tagged , , , , , | Leave a comment